Foreningen “Skjoldelev Forsamlingshus”

 • § 1.
  Foreningens navn er “Foreningen Skjoldelev Forsamlingshus”.
 • § 2.
  Foreningen har som sit formål at virke som samlende organ for Skjoldelev og Markusminde, og drive Skjoldelev Forsamlingshus. Der oprettes udvalg, der har ansvaret for afholdelse af diverse arrangementer. Der opfordres specifikt til, at børn og unge skal have mulighed for at deltage i udvalg, hvorved denne gruppe også involveres i landsbyens aktiviteter.
 • § 3.
  Foreningen er åben for alle over 18 år med tilknytning til Skjoldelev/Markusminde.
  Der er én stemme for personligt medlemskab.
  Der er 2 stemmer for husstandsmedlemskab, hvis der er mindst 2 personer på mindst 18 år i husstanden.
  Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
  Unge under 18 år kan tegne et passivt medlemskab, dog ikke stemmeberettiget.
 • § 4.
  Foreningens bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling i et antal af 5.
  Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.
  Kasserer og udlejer kan hentes uden for bestyrelsen, men har i tilfælde heraf ikke stemmeret i bestyrelsen.
  Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg til at tage sig af kulturelle og almene arrangementer.
  Der skal optages referat fra alle bestyrelsesmøder og generalforsamling.
 • § 5.
  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, på valg er derefter 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Første år er 2 på valg efter lodtrækning. 1-2 suppleanter vælges hvert år.
 • § 6.
  Der vælges 2 revisorer for 2 år.
  Første år er 1 på valg efter lodtrækning.
 • § 7.
  Vedtægtsændringer vedtages af en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 af foreningens medlemmer.
  I modsat fald afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende.
 • § 8.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen ønsker det, eller efter krav fra 1/3 af foreningens medlemmer.
 • § 9.
  Generalforsamling afholdes i Marts måned med mindst 14 dages varsel.
  Evt. forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • § 10.
  Regnskabet følger kalenderåret og forelægges generalforsamlingen.
  Det påhviler den af bestyrelsen udvalgte kasserer at opkræve kontingent, føre regnskab og forelægge regnskabet på foreningens generalforsamling.
 • § 11.
  Bestyrelsen varetager den daglige drift og vedligeholdelse af forsamlingshuset, men kan ikke foretage større investeringer eller optage lån uden generalforsamlingens godkendelse.
 • § 12.
  Eventuel opløsning af foreningen bestemmes ved en ordinær generalforsamling hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede.
  I modsat fald afholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor simpelt flertal er afgørende.

  Generalforsamlingen bestemmer anvendelsen foreningens midler. I tilfælde af forsamlingshusets likvidation vælges der 3 personer til at forestå afviklingen.
  Fremkommer der her et overskud skal dette anvendes til almennyttige formål I Skjoldelev-Markusminde.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 22/8-2006

Vedtægter revideret, og godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 26/3-2012 & d. 7/11-2018.